? TRỰC TIẾP: Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 21/4/2019.

0
1505

? TRỰC TIẾP: Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 21/4/2019.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên:

https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

https://www.youtube.com/giaoxubongtien/