🔴Trực Tiếp: Đại hội hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Thành Phố – GP. Thái Bình ngày 3/11/2019
Địa điểm : Giáo Xứ Bồng Tiên
Chương trình được ban ban mục vụ truyền thông truyền hình trực tiếp trên trang Giáo Xứ Bồng Tiên
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

https://www.youtube.com/giaoxubongtien/