Trực Tiếp: Lễ Kính Thánh Anê Lê Thị Thành Quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể GX Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình ngày 12-7-2019.

0
318