Chương Trình Thánh Lễ
Thứ 4 ngày 14/8/2019

  • 19h30 : Thánh Lễ Khai mạc
    Thứ 5 ngày 15/8/2019
  • 9h00: Thánh Lễ Thứ Nhất
  • 14h00 : Đặt Mình Thánh Chầu
  • 16h00 : Rước Kiệu Đức Mẹ và các Thánh
  • 17h00 : Thánh Lễ Đồng Tế