🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình ngày 4-11-2019.

https://youtu.be/GmH4KTQ8s0s