Chương trình Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Quan thầy Giáo xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình ngày 15.8.2020.

0
232

Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo Xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình ngày 15.8.2020

Chương Trình:

Thứ 6 ngày 14.8.2020

19h30 : Thánh Lễ Khai mạc

20h30 – 22h00 : Chầu Thánh Thể

Thứ 7 ngày 15.8.2020

9h00: Thánh Lễ.

16h00 : Rước kiệu xung quanh Thánh đường Giáo Xứ

17h00 : Đại Lễ Mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Chúa Nhật ngày 16.8.2020

4h45 : Thánh Lễ tạ ơn.