THÔNG BÁO DANH SÁCH ANH CHỊ EM GX BỒNG TIÊN ĐANG LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN ỦNG HỘ PHẦN BÊ TÔNG MÁI TẦNG II NHÀ CHUNG 2019 VÀ DANH SÁCH ANH CHI EM LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN ỦNG HỘ CHO CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH

0
919
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

DANH SÁCH ANH CHỊ EM GIÁO XỨ BỒNG TIÊN ĐANG LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN

ỦNG HỘ PHẦN BÊ TÔNG MÁI TẦNG II NHÀ CHUNG 2019

TÊN SỐ TIỀN
Anh chị Úy Tuyết 20.000 ĐÀI TỆ
Anh chị Thụy Hoạt 10.000 ĐÀI TỆ
Chị Liên Hưng 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Đước Là 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Cảnh Vân 10.000 ĐÀI TỆ
Chị Lan con Ông Khanh 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Vương con ông Khanh 10.000 ĐÀI TỆ
Chị Thắm con Ông Thái 10.000 ĐÀI TỆ
Vợ chồng Anh Đế con ông Nhiên 20.000 ĐÀI TỆ
Anh Thưởng Sy 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Thê con ông Luyến 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Thưởng Phương 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Phần con bà Còi 10.000 ĐÀI TỆ
Anh Đình con ông Gia 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Huấn con ông Hoành 5.000 ĐÀI TỆ
Chị Hiền con ông Lộc 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Trưng con ông Rưỡng 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Long con ông Miên 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Trưởng con ông Vương 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Phong con ông Trung 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Huyến con ông Toản 5.000 ĐÀI TỆ
Anh An con ông Ân 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Hậu Thụy 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Nguyện xứ Trại Gạo 1.000 ĐÀI TỆ
Anh Hợp con rể ông Lương 5.000 ĐÀI TỆ
Anh Chinh con ông Thạch 5.000 ĐÀI TỆ
TỔNG THU 211.000 ĐÀI TỆ
ĐỔI  211.000 ĐÀI  TỆ X 752.000 ĐỒNG 158.672.000 ĐỒNG
CHI XIN TẠ ƠN CẦU BÌNH AN 1.000.000 ĐỒNG
TỔNG CÒN 157.672.000 ĐỒNG
   
   

DANH SÁCH ANH CHỊ EM GIÁO XỨ BỒNG TIÊN LAO ĐỘNG TẠI ĐÀI LOAN

ỦNG HỘ CHO CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
STT TÊN SỐ TIỀN
1 ANH CHỊ ÚY TUYẾT 2.000 ĐÀI TỆ
2 ANH THƯỞNG SY 1.000 ĐÀI TỆ
3 ANH THÊ 1.000 ĐÀI TỆ
4 ANH HUYẾN 1.000 ĐÀI TỆ
5 ANH CHỊ THỤY HOẠT 100  USD
6 ANH CHỊ ĐẾ 2.000 ĐÀI TỆ
7 ANH ĐÌNH 1.000 ĐÀI TỆ
8 ANH CẢNH 1.000 ĐÀI TỆ
9 ANH HUẤN 1.000 ĐÀI TỆ
10 CHỊ LIÊN HƯNG 1.000 ĐÀI TỆ
11 ANH ĐƯỚC 1.000 ĐÀI TỆ
12 CHỊ LAN CON ÔNG KHANH 1.000 ĐÀI TỆ
13 ANH CHINH 1.000 ĐÀI TỆ
  TỔNG THU ĐÀI TỆ 14.000 ĐÀI TỆ
  TỔNG USD 100 USD
  ĐỔI 14.000 ĐÀI TỆ TỶ GIÁ 752.000Đ 10.528.000 ĐỒNG
  ĐỔI 100 USD TỶ GIÁ 2.324.000 Đ
  TỔNG TIỀN THU ĐƯỢC 12.852.000 ĐỒNG
     
Không có mô tả ảnh.