Trực Tiếp: Chương trình” HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH” tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 24-12-2018.

0
514

Trực Tiếp: Chương trình” HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH” tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 24-12-2018.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang:http://giaoxubongtien.org

https://www.facebook.com/giaoxubongtien

https://www.youtube.com/giaoxubongtien

https://www.facebook.com/thanhleconggiao.

Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên

.#giaoxubongtien