Trực Tiếp: Đức Cha Mario Michiaki Yamanouchi & Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ dâng Lễ tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 17-12-2019

0
952

Trực Tiếp: Đức Cha Mario Michiaki Yamanouchi & Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ dâng Lễ tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 17-12-2019

Chương trình Thánh Lễ:
17h30 : Rước đoàn đồng tế
18h00 : Thánh Lễ

video Thánh Lễ

Chương trình Thánh Lễ sẽ được Ban Truyền Thông Giáo Xứ Bồng Tiên truyền hình trực tiếp trên các trang:
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/