Trực Tiếp: Hoan Ca Tạ Ơn mừng Tân linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình Ngày 11/12/2018

0
721
Trực Tiếp: Hoan Ca Tạ Ơn mừng Tân linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình Ngày 11/12/2018
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang:
www.giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://youtube.com/giaoxubongtien/
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên