Trực Tiếp: Thánh lễ cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 3/4/2020

0
258