Trực Tiếp: Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 22/12/2018.

0
459

Trực Tiếp: Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 22/12/2018.

Thánh lễ được truyền hình trực tiếp trên các trang:
http://giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien
https://www.youtube.com/giaoxubongtien
https://www.facebook.com/thanhleconggiao.
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên.
#giaoxubongtien
#chauluotbongtien