(Trực Tiếp) Thánh lễ Đồng tế Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể. Chúa nhật ngày 22-12-2019

0
622

Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình
Thánh lễ Đồng tế Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể.
Chúa nhật ngày 22-12-2019
5g00-8g00 : Chầu Thánh Thể Chúa
8h15 : Rước kiệu
9g00: Thánh Lễ Đồng Tế
13g30-16g30 : Chầu Thánh Thể Chúa
16g30: Thánh Lễ
Ngày 23-12-2019
4g45 : Thánh lễ bế mạc và Chầu tạ