Trực Tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa Tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 4/2/2019.

0
257

Trực Tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa Tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 4/2/2019.

Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên