Trực Tiếp: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Núi Camêlô Quan Thầy Hội Con Đức Mẹ GX Bồng Tiên ngày 13-7-2019.

0
449