Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần Xuân Hiền tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 10/12/2018.

0
629

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần Xuân Hiền tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 10/12/2018.

Thánh lễ được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo xứ:
www.giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên