Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 12/12/2018

0
1157
Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 12/12/2018
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang:
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://youtube.com/giaoxubongtien/
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên