Trực Tiếp: Thánh Lễ Tro và Nghi Thức Xức Tro tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 6/3/2019

0
153

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tro và Nghi Thức Xức Tro tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 6/3/2019
Thánh lễ được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên
http://giaoxubongtien.org/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/