Trực Tiếp: Thứ 7 Tuần Thánh – viếng 14 đàng thánh giá, ngắm dấu đanh và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Gx Bồng Tiên ngày 20/4/2019

0
456

? Trực Tiếp: Chiều Thứu 7 Tuần Thánh: Viếng 14 Đàng Thánh Giá Trọng Thể và Ngắm Dấu Đanh tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 20/4/2019.

Chương Trình THứ 7 Tuần Thánh:
16h30: Viếng 14 Đàng Thánh Giá
18h30 : Ngắm Dấu Đanh
20h30 : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên:
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/

Video Viếng 14 Đàng Thánh Giá

Video Thánh Lễ Vọng Phục Sinh