Trực Tuyến – Rước Kiệu Đức Mẹ Và Các Thánh – Thánh Lễ Mừng Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo Họ Nhà Xứ Bồng Tiên – tại Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình ngày 15/8/2022. #ThanhLetructiep #GXBT #Thanhletructuyen #ThánhLễ #CôngGiáo #giaoxubongtien #giaophanthaibinh #daileducmariahonxaclentroi

__________________________________________________

Truyền Thông Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình

➤ Facebook: https://www.facebook.com/giaoxubongtien

➤ youtube: https://www.youtube.com/giaoxubongtien

➤website: http://giaoxubongtien.org/