Trực Tuyến Thánh Lễ Vọng Mừng Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình ngày 15/8/2022.

#ThanhLetructiep #GXBT #Thanhletructuyen #ThánhLễ #CôngGiáo #giaoxubongtien #giaophanthaibinh #daileducmariahonxaclentroi

__________________________________________________

Truyền Thông Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình

➤ Facebook: https://www.facebook.com/giaoxubongtien

➤ youtube: https://www.youtube.com/giaoxubongtien

➤website: http://giaoxubongtien.org/