TUẦN ĐẠI PHÚC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH TẠI GIÁO XỨ BỒNG TIÊN NGÀY 9-4-2019.

Chương trình:
14g30 : Chầu Mình Thánh Chúa.
14g45 : Đức Cha giảng tĩnh tâm.
– Các Cha ngồi tòa (Xưng tội và ra việc đền tôị riêng)
– Ban ơn tha tội trước Thánh Lễ
16g45 : Phép lành Mình Thánh Chúa.
17g00 : Thánh Lễ Đồng Tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ sự.
18g30 : Bế mạc.
Chương trình được Ban Truyền thông giáo xứ bồng tiên truyền hình trực tiếp trên các trang của giáo xứ bồng tiên
www.giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/